Disclaimer


Disclaimer

Deze disclaimer is opgesteld door alle betrokken partijen bij RozeZorg.nl (hierna te noemen ‘RozeZorg.nl’).

 

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

 

RozeZorg.nl spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin RozeZorg.nl als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan RozeZorg.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. RozeZorg.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

 

De website van RozeZorg.nl bevat de mogelijkheid om zowel door RozeZorg.nl ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software te downloaden. RozeZorg.nl geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. RozeZorg.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

 

De RozeZorg.nl-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van RozeZorg.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van RozeZorg.nl. RozeZorg.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. RozeZorg.nl geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

 

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. RozeZorg.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. RozeZorg.nl vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van RozeZorg.nl en RozeZorg.nl geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van RozeZorg.nl. Tevens is RozeZorg.nl niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van RozeZorg.nl die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is RozeZorg.nl in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

 

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar RozeZorg.nl via het contactformulier.

 

Copyright 2009 RozeZorg.nl.